00963nam0a22002653i 450 TSA057870120201211001936.0IT1931 4471 SBN20180122d1930 ||||0itac50 bafuritz01i xxxe z01nQualchi spi dal gno ciamppoesiis furlanisAnute Fabris (Fabiane)UdinSocietât Filòlogiche Furlane1930UdinStamparie di DorètVIII, 110 p.18 cm.Fabris, Anna <1872-1959>SBLV231810Fabiane <pseud.>SBNV053601Fabris, Anna <1872-1959>Fabris, AnuteSBNV053603Fabris, Anna <1872-1959>ITIT-FI009820180122Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 v.1 v. CFV.MIS 13099.10CF99 000589087 P A OPB 1 v.13099.1020021201 CFBKBK